• rar 

  Otwieranie plików RAR

  Masz problem z otwarciem pliku .RAR? Zbieramy informacje na temat ró?nych formatów plików i potrafimy wyt?umaczy?, co to s? pliki RAR. Oprócz tego polecamy programy, za pomoc? których mo?na otworzy? tego typu pliki.

  Co to jest plik typu .RAR?

  RAR to format plików archiwum, który umo?liwia kompresj? ró?nego rodzaju plików w celu zmniejszenia ich rozmiaru. Jest to zastrze?ony format stworzony przez Eugene'a Roshal'a, od którego nazwiska pochodzi nazwa formatu: Roshal's ARchive. Pliki RAR obejmuj? pliki RAR i WinRAR, które s? archiwizatorami plików opracowanymi przez RarLab. Poniewa? format ten jest udost?pniany darmowo, program do rozpakowywania plików RAR wraz z pe?nym kodem ?ród?owym dost?pny jest na oficjalnej stronie, a wiele aplikacji, zarówno darmowych, jak i p?atnych, potrafi obs?ugiwa? istniej?ce archiwa RAR (wyodr?bni? pliki).

  Pliki RAR obs?uguj? napraw? b??dów, co oznacza, ?e pewne dodatkowe dane mog? zosta? zapisane w archiwach RAR i u?ywane pó?niej, aby odzyska? ich zawarto?? w przypadkach, gdy plik zostanie uszkodzony. Dzi?ki RAR i WinRAR mo?na tworzy? archiwa wielotomowe, dziel?c wyj?ciowy plik RAR na kilka mniejszych plików zgodnie z ustawieniami okre?lonymi przez u?ytkownika.

  ?

  Plik .rar mo?e zawiera? pliki w dowolnym formacie, w tym dokumenty, prezentacje, muzyk?, filmy, inne archiwa itd.

  ?

  Program do otwierania i konwertowania plików RAR

  Pliki RAR mo?na otworzy? nast?puj?cymi programami:
  WinRAR
  WinRAR by win.rar GmbH
   
  WinZip
  WinZip by WinZip Computing, S.L.
   
  7-Zip
   
  7-Zip
  7-Zip by Igor Pavlov
   
  ?

  Popularne formaty

  湖北神农架旅游网